Privacy

Bij het plaatsen van een bestelling moet je je e-mailadres invullen. Deze gegevens hebben we nodig om je bestelling te bevestigen maar natuurlijk ook om je na je aankoop te kunnen voorzien van een goede en persoonlijke service.
Je gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor bijvoorbeeld het je makkelijker maken bij het plaatsen van een nieuwe bestelling of het ontvangen van een mailing met nieuwe producten en/of aanbiedingen van Oranjepakhuis.nl.

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Algemeen
In deze voorwaarden wordt Oranjepakhuis.nl verder aangeduid als Oranjepakhuis.nl en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Oranjepakhuis.nl mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Oranjepakhuis.nl.
Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Oranjepakhuis.nl heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Oranjepakhuis.nl tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen


Artikel 2 Offertes
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
De prijscouranten en prijsvermeldingen van Oranjepakhuis.nl zijn geen offerte.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Oranjepakhuis.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Oranjepakhuis.nl dit schriftelijk aan koper bekend maken.
Mondelinge toezeggingen verbinden Oranjepakhuis.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Oranjepakhuis.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Oranjepakhuis.nl worden aanvaard.


Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht door Oranjepakhuis.nl op haalbaarheid is beoordeeld. Oranjepakhuis.nl heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de speciale voorwaarden, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.


Artikel 4 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


Artikel 5 Prijzen
De zaken van Oranjepakhuis.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Oranjepakhuis.nl. De diensten van Oranjepakhuis.nl worden verricht tegen de prijs die Oranjepakhuis.nl na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending anders dan de reguliere wijze van verzenden, komen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.


Artikel 6 Verzending/aflevering
De kostuums hebben we op voorraad, wanneer je betaling binnen is heb je het kostuum binnen enkele werkdagen in huis. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door Oranjepakhuis.nl wordt overschreden, zal Oranjepakhuis.nl de klant hiervan schriftelijk (e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Oranjepakhuis.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (e-mail) aan Oranjepakhuis.nl te melden.
Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Oranjepakhuis.nl een door haar gehonoreerd verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort. De door Oranjepakhuis.nl opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. Oranjepakhuis.nl behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
Oranjepakhuis.nl draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
Oranjepakhuis.nl is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
Oranjepakhuis.nl is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Oranjepakhuis.nl op te geven opslagplaats, heeft Oranjepakhuis.nl het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Oranjepakhuis.nl gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Oranjepakhuis.nl.


Artikel 7 Afkoelingsperiode
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen vijf (5) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Oranjepakhuis.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Indien de klant de overeenkomst met inachtneming van de geldende voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Oranjepakhuis.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met Oranjepakhuis.nl - te sturen naar een door Oranjepakhuis.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Oranjepakhuis.nl ingevolge deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Oranjepakhuis.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Oranjepakhuis.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
Oranjepakhuis.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Oranjepakhuis.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Oranjepakhuis.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Oranjepakhuis.nl de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Oranjepakhuis.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 8 Betalingen
Betaling dient te geschieden voor levering van de bestelde zaken. Voor het geval dat Oranjepakhuis.nl een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Oranjepakhuis.nl zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Oranjepakhuis.nl is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in dit artikel gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting). Indien Oranjepakhuis.nl aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.

Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Oranjepakhuis.nl verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.

Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Oranjepakhuis.nl tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan Oranjepakhuis.nl te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 125,- per factuur.

Niet-tijdige betaling geeft Oranjepakhuis.nl het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Oranjepakhuis.nl op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

Oranjepakhuis.nl is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Oranjepakhuis.nl te verrichten prestaties, een en ander op een door Oranjepakhuis.nl aan te geven wijze. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen. In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Oranjepakhuis.nl garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.

Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing.

Oranjepakhuis.nl staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
De eigendom van de geleverde zaken wordt door Oranjepakhuis.nl uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Oranjepakhuis.nl de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.
De koper verplicht zich op eerste verzoek van Oranjepakhuis.nl de zaken aan Oranjepakhuis.nl ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Oranjepakhuis.nl of aan de door Oranjepakhuis.nl aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
Oranjepakhuis.nl verschaft overeenkomstig het gestelde aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Oranjepakhuis.nl ten behoeve van andere aansprakelijken die Oranjepakhuis.nl op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Oranjepakhuis.nl zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.
Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Oranjepakhuis.nl tot volledige voldoening van al hetgeen Oranjepakhuis.nl van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.


Artikel 10 Reclame
Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Oranjepakhuis.nl kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Oranjepakhuis.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
Indien een reclame door Oranjepakhuis.nl gegrond wordt bevonden, heeft Oranjepakhuis.nl het recht te harer keuze:
- de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
- het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Oranjepakhuis.nl worden afgegeven;
- het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
De koper dient in voorkomend geval Oranjepakhuis.nl onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Oranjepakhuis.nl aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Oranjepakhuis.nl op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Oranjepakhuis.nl deze zaken aan de koper afleverde.


Artikel 11 Garantie
Oranjepakhuis.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
Indien de koper aan Oranjepakhuis.nl een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Oranjepakhuis.nl. De koper zal al dan Oranjepakhuis.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Oranjepakhuis.nl verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Oranjepakhuis.nl zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Oranjepakhuis.nl garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken eerst Oranjepakhuis.nl per e-mail of telefoon in te lichten, mocht Oranjepakhuis.nl geen andere oplossing voor het probleem kan vinden, dienen de waren voor eigen risico af te leveren op het door Oranjepakhuis.nl op te geven adres, op rekening van Oranjepakhuis.nl, met vermelding van gedetailleerde klachtomschrijving.
Voor zaken met een door andere dan Oranjepakhuis.nl bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
· de koper de zaken heeft verwaarloosd
· de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Oranjepakhuis.nl zijn verricht
· bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
· indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Oranjepakhuis.nl gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.


Artikel 12 Handelsmerk
De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Oranjepakhuis.nl afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.


Artikel 13 Aansprakelijkheidsbeperking
Oranjepakhuis.nl, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
Onverminderd het vorenstaande is Oranjepakhuis.nl in ieder geval nimmer aansprakelijk:
· wegens niet-, of niet tijdige levering;
· voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, mailingen, internet-advertising, offertes e.d.;
· in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14;
· indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
· voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Oranjepakhuis.nl's bedrijfsruimte bevinden;
· voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
· voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
De koper zal Oranjepakhuis.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Oranjepakhuis.nl.
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Oranjepakhuis.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkomingen
Oranjepakhuis.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Oranjepakhuis.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Oranjepakhuis.nl heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Oranjepakhuis.nl is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Oranjepakhuis.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Oranjepakhuis.nl behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
Oranjepakhuis.nl heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.


Artikel 15 Ontbinding
Indien de koper zijn verplichtingen jegens Oranjepakhuis.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Oranjepakhuis.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
In de genoemde gevallen, heeft Oranjepakhuis.nl het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Oranjepakhuis.nl is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Oranjepakhuis.nl schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Oranjepakhuis.nl verrichte prestaties, en heeft Oranjepakhuis.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.


Artikel 16 Consumentenkoop
In geval van consumentenkoop gelden een aantal zakelijke bepalingen c.q. zinsdelen uit artikel 8 niet (voorzover het de bevoegdheid van Oranjepakhuis.nl tot ontbinding betreft); art. 18 (wordt aangevuld met: "De koper heeft het recht om binnen een maand nadat Oranjepakhuis.nl zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.").


Artikel 17 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Oranjepakhuis.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij Oranjepakhuis.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


Artikel 18 Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Oranjepakhuis.nl en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.